Šolje upravljača [01] Nazivi delova i ležaja viljuške

Šolje upravljača [01] Nazivi delova i ležaja viljuške

Ažurirano: 16/11/2018.

Ovo je prvi u nizu članaka koji se bave ležajevima viljuške bicikla (tj. šoljama kormana). Ovde će biti objašnjeni osnovni pojmovi (delovi), koji će se kasnije koristiti kod objašnjavanja vrsta ležajeva i standardnih dimenzija. Prvo će biti objašnjena viljuška, zatim cev upravljača, na kraju i par reči o šoljama (tj. samim ležajevima) upravljača. Obrađeni su samo delovi važni za ležajeve – ostali delovi (poput prihvata čeljusti kočnica) obrađeni su detaljnije u članku: Viljuška bicikla.

Sadržaj:
1. Viljuška
..1.1. Vrste viljuški (u smislu vrste ležaja i načina montiranja)
…..1.1.1 Viljuške sa navojem
…..1.1.2. Viljuške bez navoja sa vratom uniformne širine – “ahead” tip
…..1.1.3. Viljuške bez navoja sa vratom koji je širi blizu krune – “tapered” tip
…..1.1.4. Montiranje viljuški bez navoja (i ahead i tapered)
2. Cev upravljača
..2.1. Prihvati ležaja na cevi upravljača
…..2.1.1. Cev upravljača za eksterne (zvane i “standardne”) ležajeve upravljača
…..2.1.2. Cev upravljača za integrisane ležajeve upravljača
…..2.1.3. Cev upravljača za interne ležajeve upravljača
3. Ležajevi upravljača (“šolje upravljača”)
..3.1. Eksterni ležajevi upravljača (eng. “External Cup” – EC)
…..3.1.1. Eksterni ležajevi upravljača za vrat viljuške sa navojem
…..3.1.2. Eksterni ležajevi upravljača za ahead vrat viljuške
..3.2. Integrisani ležajevi upravljača (IS)
..3.3. Interni ležajevi upravljača (eng. “Zero Stack” – ZS)

 

1. Viljuška

Viljuška bicikla (ili vila) služi da poveže korman sa prednjim točkom i da omogući upravljanje rotiranjem kormana (i prednjeg toka samim tim). Slika 1 praktično sve govori. Označene su važne dimenzije i delovi viljuške.

Viljuška bicikla 1. Cev upravljača 2. Kruna viljuške 3. Dužina cevi upravljača 4. Prečnik cevi upravljača 5. Prečnik krune viljuške Slika 1
Viljuška bicikla
1. Vrat viljuške
2. Kruna viljuške
3. Dužina vrata
4. Prečnik vrata
5. Prečnik krune
Slika 1

Kod prečnika vrata viljuške (upravljača) i krune viljuške meri se spoljašnji prečnik, najbolje šublerom (kljunastim pomičnim merilom). Na kruni viljuške nekad je ugrađena (integrisana) čaura ležaja upravljača, a češće se ona dobija uz komplet ležajeva i montira prilikom ugradnje.

1.1. Vrste viljuški (u smislu vrste ležaja i načina montiranja)

Osnovna podela je na viljuške sa navojem i na viljuške bez navoja (poznate i kao “ahead viljuške”).

Viljuške bez navoja dolaze u dve varijante – sa vratom nepromenjivog prečnika i sa vratom kojem je prečnik pri dnu (kod krune) veći nego na ostatku vrata. Viljuške sa vratom koji je širi pri dnu (blizu krune) zovu se eng. “tapered fork”.

1.1.1 Viljuške sa navojem

Lako se prepoznaju pošto imaju navoj na vratu. Na viljuške bez navoja sa čeličnim vratom odgovarajućeg prečnika (o tome u članku o dimenzijama ležajeva) može se narezati navoj i tako se konvertuju u viljuške sa navojem.

Slika 2a; Viljuška sa navojem.
Viljuška sa navojem
Slika 2

Viljuške sa navojem se fiksiraju za cev upravljača (i predopterećenje ležajeva se vrši) pomoću dve (kontra) matice – jedna sa konusom kojim se pritiskaju ležajevi i druga da je zabravi.

Zatezanje kontra matica koje drže viljušku sa navojem. Izvor: bicycletutor.com Slika 3
Zatezanje kontra matica koje drže viljušku sa navojem.
Izvor: bicycletutor.com
Slika 3

1.1.2. Viljuške bez navoja sa vratom uniformne širine – “ahead” tip

Lako prepoznatljive – nema navoja i vrat je uniformne (nepromenjive) širine (prečnika).

Slika 2b; Viljuška bez navoja (ahead)
Viljuška bez navoja, sa vratom uniformne širine (ahead).
Slika 4

1.1.3. Viljuške bez navoja sa vratom koji je širi blizu krune – “tapered” tip

Ove viljuške nazivaju se “tapered”. Slične su ahead viljuškama, s tim što je donji deo vrata (blizu krune) vidno širi. Tapered tip viljuške se često koristi na novijim ramovima.

Slika 2c; Tapered viljuška (sa vratom širim blizu krune);
Tapered viljuška (sa vratom širim blizu krune
Slika 5

1.1.4. Montiranje viljuški bez navoja (i ahead i tapered)

Viljuške bez navoja (bilo ahead, ili tapered) se fiksiraju pomoću lule (koja nosi i korman na drugom kraju). Poseban zvezdasti umetak se ukuca unutar vrata viljuške. Umetak na sebi ima navoje za uvrtanje šrafa. Zatim se pomoću šrafa od gore zateže kapica, koja pritiska lulu na dole, a time i predopterećuje ležaj. Kada se potrebno predopterećenje postigne, lula se steže za vrat viljuške i drži sve na mestu fiksirano.

 

2. Cev upravljača

Cev upravljača je deo rama bicikla (cev) kroz koji prolazi vrat viljuške. Ležajevi (“šolje”) upravljača se montiraju na vrhu i dnu cevi upravljača. Važne dimenzije označene su na slici 7.

Cev viljuške: 1. dužina cevi viljuške 2. (unutrašnji) prečnik gornjeg prihvata za ležaj 3. prečnik donjeg prihvata za ležaj Slika 7
Cev upravljača:
1. dužina cevi upravljača
2. (unutrašnji) prečnik gornjeg prihvata ležaja (otvora)
3. prečnik donjeg prihvata ležaja
Slika 7

2.1. Prihvati ležaja na cevi upravljača

U zavisnosti od toga za kakvu vrstu ležajeva (često zvanih i “šoljama”) je cev upravljača projektovana, postoje tri tipa: eksterne (ili “standardne”), integrisane i interne.

2.1.1. Cev upravljača za esksterne (zvane i “standardne”) ležajeve upravljača

Lako se prepoznaje po tome što je istog (unutrašnjeg) prečnika celom dužinom. Šolje se utiskuju u cev, što će biti objašnjeno u 3. poglavlju koje se bavi šoljama. Prečnici gornjeg i donjeg prihvata ležaja (otvora) su uvek isti.

Stavljanje bakarne masti na spoj šolje viljuške i rama - kako bi se u budućnosti mogle lakše zameniti
Cev upravljača za eksterne (“standardne”) šolje
Slika 8

2.1.2. Cev upravljača za integrisane ležajeve upravljača

Ove cevi imaju posebno oblikovan gornji i donji prihvat ležaja. Ležajevi se obično umeću (bez potrebe za utiskivanjem) direktno u cev upravljača, ređe se u cev utiskuju odvojene šolje za prihvat ležajeva. Dublji deo udubljenja u cevi je pod uglom od 45 stepeni (stariji standard ima nešto oštriji ugao od 36 stepeni, ali se takvi ramovi više ne proizvode).

Cev viljuške sa ležištem za integrisani ležaj upravljača. Donji deo ležišta (pokazan prstom) je pod uglom. Izvor: www.parktool.com Slika 9
Cev upravljača sa ležištem za integrisani ležaj upravljača.
Donji deo ležišta (pokazan prstom) je pod uglom.
Izvor: www.parktool.com
Slika 9

Ovakav sistem, bez potrebe za utiskivanjem šolja u cev upravljača, umanjuje troškove sklapanja proizvođačima (ležajevi su nešto jeftiniji i potrebno je manje vremena da se ugrade na ram). Pošto se prihvati ležaja na ramu ne proizvode sa dovoljno strogim tolerancijama, ovakvi ležajevi mogu nekada oštetiti ram, jer ne stoje dovoljno stabilno u cevi upravljača, koja ujedno “izigrava” i šolju ležaja.

Kod ovog sistema prečnik donjeg prihvata ležaja može biti širi u odnosu na gornji prihvat, kada je potrebno imati tapered viljušku.

2.1.3. Cev upravljača za interne ležajeve upravljača

Pored naziva “interni“, ovaj standard naziva se i “polu-integrisani“, kao i eng. “Zero-stack“, ili “low profile“. Cev upravljača je relativno velikog spoljašnjeg prečnika (obično oko 50 mm), kako bi omogućila ležajevima da potpuno “upadnu” unutar cevi. Šolje ležaja se, kao i kod eksternih ležajeva, utiskuju u cev upravljača, s tim da ulaze praktično cele, imaju samo malo proširenje pri vrhu (usnu) koja ih drži da ne upadnu skroz.

Integrisana cev viljuške. Šolja ležaja stoji gotovo potpuno unuter cevi. Izvor: www.parktool.com Slika 10
Cev upravljača za interne ležajeve upravljača.
Šolja ležaja stoji gotovo potpuno poravnata sa krajem cevi upravljača.
Izvor: www.parktool.com
Slika 10

Čest slučaj kod ovih cevi upravljača je veći prečnik donjeg prihvata ležaja u odnosu na gornji prihvat, tj. koriste tapered viljuške.

 

3. Ležajevi upravljača (“šolje upravljača”)

Postoji tri vrste ležajeva upravljača (često nazivani i “šolje upravljača”), spram vrste cevi upravljača – eksterni, integrisani i interni. Svaki standard ležaja (sa sastavnim delovima) biće objašnjen u naredna tri pod-poglavlja.

3.1. Eksterni ležajevi upravljača (eng. “External Cup” – EC)

Spoljašnji ležajevi upravljača dolaze u dve varijante: za vrat viljuške sa navojem i bez navoja (ahead tip, ne i za tapered). Naziv na engleskom je “External Cup” (eksterna šolja), skraćeno EC.

3.1.1. Eksterni ležajevi upravljača za vrat viljuške sa navojem

Slika 11 prikazuje delove tipičnog ležaja ove vrste:

Spoljni ležajevi za viljušku sa navojem. Slika 11
Set eksternih ležajeva za viljušku sa navojem.
Slika 11

Postoje i varijante sa valjkastim ležajevima, umesto kugličnih, ali princip i sastavni delovi su isti.

3.1.2. Eksterni ležajevi upravljača za ahead vrat viljuške

Za razliku od ležajeva za vrat viljuške sa navojem, ovde se koristi poseban šraf za podešavanje predopterećenja, a kasnije se lula steže na vrat viljuške i drži podešeno predopterećenje i ceo ležaj na mestu.

Ahead spoljni ležaj upravljača Slika 12
Set eksternih ahead ležajeva upravljača
Slika 12

3.2. Integrisani ležajevi upravljača (IS)

Sistem podešavanja (i držanja) predopterećenja je isti kao i kod eksternih ahead ležajeva. I delovi su praktično isti, s tim što cev upravljača u isto vreme služi i kao (gornja, odnosno donja) šolja ležaja. Dakle, ležaj se direktno umeće (eng. “slip-fit”) u žljeb unutar cevi upravljača, bez umetanja ili utiskivanja šolje pre toga. Donji ležaj može biti većeg prečnika od gornjeg (za tapered viljuške).

Tipičan integrisani ležaj (za tapered viljušku) je prikazan na slici 13.

Integrisani set ležaja upravljača (sa širim donjim ležajem za tapered viljuške) Slika 13
Integrisani set ležaja upravljača (sa širim donjim ležajem za tapered viljuške)
Slika 13

3.3. Interni ležajevi upravljača (eng. “Zero Stack” – ZS).

Interni ležajevi upravljača koriste šolje koje se utiskuju u ram i ulaze gotovo cele unutar cevi kormana, samo uzak prošireni deo na kraju svake šolje ostaje izvan. Interni setovi ležajeva takođe se nazivaju i “polu-integrisani“, kao i eng. “Zero-stack” (skraćeno ZS), ili “low profile“.

Imaju iste delove (po funkciji i redosledu slaganja) kao ahead ležajevi, s tim da su šolje drugačijeg oblika, pravljene da utonu gotovo potpuno unutar cevi upravljača.

Šolje ležaja: Levo - interni ležaj Desno - ahead ležaj
Šolje ležaja:
Levo – interni ležaj
Desno – eksterni ležaj
Slika 14

Pregled tri vrste ležajeva za viljuške bez navoja – ahead (eksterni), integrisani i interni – dat je na slici 15.

Levo - integrisani Sredina - interni Desno - spoljašnji Izvor: www.vitalbmx.com Slika 15
Levo – integrisani
Sredina – interni
Desno – eksterni
Izvor: www.vitalbmx.com
Slika 15

Ovim su objašnjeni svi važni delovi vezano za viljušku i ležaj viljuške. Za merenje videti članak: Važne dimenzije viljuške, šolja i cevi upravljača i način njihovog merenja, dok su standardi dimenzija objašnjeni u članku Standardi ležajeva („šolja“) upravljača bicikala – SHIS.

 

Povezan članak – Objašnjenje geometrije rama bicikla:

Geometrija rama bicikla
Geometrija rama bicikla
Podeli ovaj članak...

Komentiraj

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.